Základní funkce a moduly MAXX
Jednou z výhod systému MAXX je možnost vybrat
si pouze ty funkce a moduly, které jsou pro vás vhodné.

 
   
  
 
 
   
  
 
Maxx

 
   
  
 
Smlouvy a klienti

Modul obsahuje přehledné a detailní informace o stávajícím kmeni smluv a klientů pro zprostředkovatele i firmy. Lze evidovat smlouvy a klienty a sledovat celý životní cyklus smlouvy od jejího sjednání až po ukončení. Modul generuje podklady pro investiční deník ČNB dle zákona a plně vyhovuje požadavkům směrnice o ochraně dat GDPR.

Přehled smluv a klientů můžete filtrovat a řadit podle různých parametrů a zobrazovat z různých pohledů.

Například:

 • vyhledání smluv a klientů podle zadaných parametrů,
 • přehled výročí smluv,
 • přehled ohrožených smluv pro neplacení klientem,
 • přehled intervencí od finančních institucí,
 • sledování výročí poradců a klientů,
 • souhrnné informace o kmeni smluv a kmeni klientů.

Modul umožňuje akceptaci smluv centrálou a tvorbu průvodek pro finanční instituce.

Navíc lze plánovat aktivity (schůzky apod.) a generovat specializovaný reporting. Modul je úzce provázán s dalšími moduly systému MAXX, jako například s nástroji pro řízení práce s klientem, sjednávání schůzek a evidencí aktivit a produktovými licencemi.


 
   
  
 
Zpracování provizí

Modul obsahuje přehledy o aktuálním stavu obdržených, vyplacených či očekávaných budoucích provizí, archiv výpisů i graf vývoje příjmů. Přehledy jsou určené jak pro finančního poradce/zprostředkovatele, tak pro celou firmu.

Provizní výpisy můžete zobrazit, filtrovat a řadit podle parametrů a seznam exportovat do souboru nebo vytisknout.

Rovněž vyhledáte provize dle parametrů a zobrazíte platné provizní podmínky k určitému datu.

Další důležité funkce modulu provize jsou:

 • správa různých provizních struktur, včetně rozsáhlých možností definování provizních podmínek, vzorců a logiky výpočtů,
 • generování budoucích nároků na provize po uložení smlouvy,
 • produktové licence (certifikace na produkty a její vazba na provize a sjednání smlouvy),
 • definice a správa rezervních fondů (např. fond stornorezervy),
 • evidence mimoprovizních příjmů / výdajů,
 • správa provizních sestav (import, export, historie),
 • import provizí od partnerů včetně automatické kontroly výše provize a data očekávání,
 • statistika spárovaných provizí / chyb,
 • automatické zakládání intervencí a správa reklamací provizí,
 • ruční zápis provizí,
 • měsíční či jiná frekvence generování uzávěrek,
 • generování příkazů k úhradě s exportem do el. bankovnictví (BEST nebo ABO formát),
 • generování provizních výpisů / faktur (HTML, XLS a PDF),
 • kontrolní přehledové sestavy.

 
   
  
 
CRM

CRM umožňuje plánovat schůzky, udržovat databázi kontaktů a používat kalendář.

Můžete zobrazit jak vlastní kalendář, tak v případě uděleného oprávnění i kalendáře dalších uživatelů. Je možné exportovat ho do PDF, přistupovat vzdáleně a zobrazovat ho například v kalendáři Google nebo Outlook.

Vytvářet jde oddělené Kalendáře pro zobrazování vlastních schůzek, schůzek s klienty nebo pro zobrazování dalších událostí.

V modulu je možné také plánovat různé aktivity s klientem nebo finančním poradcem/zprostředkovatelem.


 
   
  
 
Tým a jeho řízení

Modul je určený pro práci s týmem finančních poradců/ zprostředkovatelů.

Obsahuje přehledy aktivních členů obchodního týmu a zobrazuje jeho stromovou (hierarchickou) strukturu.

Pro každého člena týmu je možné zobrazit podrobné údaje jako například:

 • přehled uzavřených smluv
 • přehled oprávnění a licencí na produkty
 • seznam provizních výpisů včetně podrobného náhledu
 • osobní složku pro přehled předaných dokumentů nebo splněných povinností (dodání výpisu z rejstříku trestů, registrace ČNB, …).

Modul obsahuje také přehledy všech klientů konkrétního týmu a s nimi uzavřených smluv.

Přehledy je možné řadit podle různých parametrů, filtrovat, exportovat a tisknout.

Pro vyhodnocování efektivity obchodní činnosti zobrazíte produkční statistiky a statistiky kmene, včetně porovnání s předchozím obdobím nebo statistiky měsíční produkce a strukturu kmene smluv.


 
   
  
 
Kariérní plány

Nastavení a správa kariérních plánů a postupů jsou řešeny robustně a umožňují velmi flexibilní nastavení dle požadavku každé firmy.

Systém umožňuje evidovat obchodní sítě a jejich kariéry (úrovně) od jednoduchých přímých vazeb „finanční poradce/zprostředkovatel – manažer“ až po propracované složité MLM modely.

Modul graficky zobrazuje a sleduje plnění podmínek konkrétního kariérního plánu pro vlastní osobu a pro osoby z podřízeného obchodního týmu. Data jsou zobrazena pro aktuální kariérní pozici i pro navrhovanou pozici.

Číselně i graficky jsou zobrazené jednotlivé hodnotící parametry, včetně požadované a skutečné hodnoty. Obsahuje souhrnný ukazatel, zda je celkově splněna podmínka pro úpravu kariérní pozice.

U členů podřízeného týmu je navíc zobrazen aktuální status (návrh na postup, návrh na sestup apod.)

Seznam členů týmu je možné filtrovat a řadit podle jednotlivých parametrů, exportovat do souboru nebo tisknout.


 
   
  
 
Školení a licencování

Modul řeší proces organizování vzdělávacích seminářů a dalších akcí každé zprostředkovatelské firmy.

Zobrazuje seznam pořádaných akcí podle úrovně přístupových práv a umožňuje jejich řazení a vyhledávání podle parametrů.

Na různé akce je možné se přihlašovat (registrovat) nebo se z nich odhlašovat, případně vést evidenci účastníků a evidenci plateb za účast.

Modul umožňuje posílat e-mailová upozornění ihned po přihlášení nebo několik dní před plánovanou akcí a rovněž i vedení docházky či zpětnou vazbu od lektora.

Je zajištěna návaznost na další moduly systému jako je například kalendář, certifikace a licence na produkty.


 
   
  
 
Statistiky

Modul obsahuje standardní sadu statistik i možnost individuálně definovat jakékoliv statistické výstupy a náhledy z mnoha různých pohledů (vlastní, týmové, firemní apod.).

Statistiky umožňují rozsáhlé možnosti filtrování údajů například podle:

 • kategorie statistiky (produkční statistika, statistika kmene), nebo
 • hodnotícího parametru (např. body, roční pojistné, výše úvěru, vklad, cílová částka, investovaná částka a jejich libovolná kombinace) apod.

Pro jednotlivé položky se pak zobrazují statistická data v úrovni vlastní nebo týmové.

Každý údaj statistiky je možné zobrazit v detailním pohledu.

Všechny údaje je možné filtrovat, řadit, exportovat a tisknout.


 
   
  
 
Produktové informace

Modul obsahuje přehledné detailní informace vztahující se převážně k produktům, produktovým licencím a provizním podmínkám. Jeho využití je však obecné a je možné ho použít na publikování jakýchkoliv zpráv. Informace jsou viditelné a čitelné individuálně podle nastavených přístupových práv.

V modulu je možné publikovat a zobrazovat textové informace (aktuality) včetně příloh dokumentů.

Publikované informace a dokumenty:

 • jsou označitelné prioritou a rozdělené na „prioritní“ a ostatní,
 • je možné tisknout a stáhnout do počítače,
 • lze filtrovat a řadit podle jednotlivých parametrů, exportovat do souboru nebo tisknout,
 • je možné vázat k produktu či kategorii.

Ke každé informaci je možné individuálně přiřadit přístupová oprávnění.

Systém umožňuje posílání notifikací o nové aktualitě vybraným informačním kanálem (e-mailem).


 
   
  
 
Knihovna dokumentů

Modul zajišťuje uživatelský přístup do centrálního úložiště dokumentů v systému MAXX. Mohou zde být uložené různé typy dokumentů, které se vztahují k produktům, provizím, interním směrnicím, procesům a dalším oblastem.

K dokumentům můžete přiřazovat kategorie a příslušnost k produktům. Podle kategorií lze pak dokumenty filtrovat, podle příslušnosti k produktům řídit práva na jejich dostupnost.

Dokumenty jsou zobrazené ve stromové adresářové struktuře a můžete je stahovat do počítače.

Dokumenty můžete do systému také vkládat a vytvářet či modifikovat stromovou strukturu adresářů. K dokumentům i adresářům je možné přidávat komentáře.