Základní funkce a moduly OPTIM
Sestavte si moduly tak, aby odpovídaly
vašim obchodním potřebám.

 
   
  
 
 
   
  
 
Optim

 
   
  
 
Analýza

Modul obsahuje sběr kompletních vstupních informací pro tvorbu finančního plánu i splnění zákonných povinností každého distributora. Jde především o povinné informace záznamu jednání s klientem, ale i o osobních a rodinných poměrech klienta, o výši a struktuře jeho příjmů a životních nákladů, informací o majetku a jeho složení a také např. o jeho současných finančních produktech. Má rovněž integrované vstupy pro tvorbu finančního plánu, jehož součástí jsou také cíle a přání klienta a jeho rodiny. Součástí systému je také funkcionalita, která pomáhá identifikovat potřeby klienta. Pro tento účel jsou přednastavené parametry některých nejčastějších potřeb včetně algoritmu na určení jejich výše.

Identifikace potřeb se provádí v této struktuře:

  • zajištění příjmů klienta a ostatních členů jeho rodiny,
  • zajištění výše likvidní rezervy,
  • zajištění majetku,
  • zajištění odpovědnosti.

Pro tvorbu vlastního návrhu řešení je možné definovat i priority řešení jednotlivých potřeb.


 
   
  
 
Návrh řešení

Na základě dat popisujících aktuální situaci klienta a jeho prioritizovaných potřeb je v tomto modulu vytvářen návrh řešení. Jeho tvorba je podporovaná procesem tak, aby nebyla opomenutá žádná potřeba k řešení. Základní metodou tvorby finančního plánu je postupné přiřazování produktů a s nimi související vyčleňování finančních zdrojů k jednotlivým potřebám, přičemž je průběžně kontrolovaný také objem

zbývajících zdrojů. Modul vytváří také automaticky rekapitulaci návrhu, která poskytuje ucelený přehled o pokrytí jednotlivých potřeb, a to včetně doporučení dalších kroků v případě, že některá z nich není dostatečně řešená v současnosti. Zároveň také identifikuje, zda v portfoliu klienta není některý z finančních produktů nadbytečný.


 
   
  
 
Výstupy pro klienta

Základním klientským výstupem modulu je komplexní dokument finanční analýzy a následného finančního plánu. Dokument je možné vytvořit v různých úrovních detailu. Od souhrnného až po velmi podrobný. Definici struktury dokumentu můžete individuálně nastavit

tak, že u každého klienta stanovíte, které části má obsahovat. Samozřejmostí je také možnost úpravy jeho grafické podoby. Finanční analýzu a finanční plán lze uložit v běžně používaných formátech a následně klientovi odeslat nebo vytisknout.


 
   
  
 
Správa finančních plánů

Modul obsahuje plnou podporu pro správu vytvářených a zpracovaných finančních plánů. Je možné je sdílet s ostatními finančními poradci nebo je jinému poradci předávat. Lze samozřejmě nastavit možnost jakéhokoli sdílení. Jestliže je zapotřebí představit klientovi více variant řešení, můžete jednoduše vytvářet klony finančních plánů a ty následně modifikovat. Jinou formou, jak vytvořit alternativní variantu řešení, je revize plánu.

Jde o speciální funkci, při které se plán stává „analýzou aktuální situace“ a lze k němu za využití standardní funkčnosti systému OPTIM navrhnout jiná řešení potřeb a cílů. Specifickou funkčností podporující spolupráci v rámci týmu je „pozvání ke konzultaci“. Zde je možnost sdílet náhled na svůj návrh finančního plánu s kolegy, kteří ho mohou posuzovat a online komentovat.


 
   
  
 
Správa klientů

Modul umožňující uchovávat a spravovat veškeré kontaktní údaje klientů. Výhodu přináší především tam, kde je zapotřebí zajistit oddělení těchto dat od různých infrastrukturních řešení typu sdílené adresáře v Outlooku apod. Jednotlivé kontakty se vytvářejí automaticky při tvorbě

finančního plánu. Kromě základních osobních a kontaktních údajů můžete evidovat také různé poznámky a získat informace o tom, jaké finanční plány a kdy byly již danému klientovi zpracované.


 
   
  
 
Správa obchodní sítě

Systém má v sobě integrovaný administrativní modul, který umožňuje plnou správu jeho uživatelů (přidávání, změna, zrušení, změna hesla apod.) z řad finančních poradců, jejich manažerů a dalších osob zajišťujících administrativu v poradenské společnosti. Dále zabezpečuje

ochranu dat klientů přidělováním přístupových práv k jednotlivým finančním plánům a klientským údajům a předávání finančních plánů v rámci obchodní sítě.


 
   
  
 
Kalkulačky

OPTIM má v sobě integrovánu celou řadu kalkulaček. Využívají se buď implicitně v rámci procesu sběru informací, identifikace potřeb a tvorby finančního plánu (výpočty úroků, zhodnocení apod.), nebo je lze používat nezávisle jako pomůcku. K dispozici jsou například tyto kalkulačky:

  • mzdová pro výpočet hrubé a čisté mzdy,
  • pro výpočet různých typů důchodu a náhrad při nemoci,
  • výnosů z úvěrů a investic,
  • stavebního spoření,
  • doplňkového penzijního spoření,
  • zajištění a výpočtu renty.

 
   
  
 
Statistiky

Modul umožňuje mít neustálý přehled o zpracovaných finančních plánech, v jehož rámci získáte přehled například o tom, kolik bylo zpracovaných finančních plánů, kolik a jakých cílů bylo řešených, kolik

jich bylo vyřešených, případně nevyřešených a další užitečné informace. Výstupy statistik lze individuálně upravit a nastavit.


 
   
  
 
Integrovaný kalendář

Modul slouží k řízení kalendáře a plánování schůzek s klienty. Systém také automaticky hlídá například blížící se výročí sjednaných smluv, která jsou do kalendáře vkládaná automaticky při tvorbě finančního plánu.

Kromě toho OPTIM upozorňuje na narozeniny a svátky klientů, stejně jako na jakékoliv jiné události, které jsou do kalendáře vloženy.